Anunț concurs de promovare in grad profesional

Avand  in vedere prevederile art.125 ale Hotarararii  Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind  organizarea si  dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu  modificarile si  completarile  ulterioare , precum  si  ale  art. 64 si 65 din  Legea nr.188/1999, privind  Statutul Functionarilor  publici (r2), cu completarile si  modificarile ulterioare , Primaria  comunei  Stolniceni-Prajescu , judetul  Iasi , organizeaza in perioada 10-13.11.2017 , concurs  de promovare  in grad  profesional imediat superioar  celui detinut de  functionarilor publici de executie , din cadrul  institutiei

Dosarele candidatilor se  vor  depune la secretarul comunei  Stolniceni-Prajescu , judetul Iasi , pana la  data  de 31.10.2017 inclusiv  si vor  cuprinde :

Copie dupa  carnetul de munca sau  adeverinta eliberata  de  institutie in vederea atestari vechimii  in grad professional din care  promoveaza ;

Copii  dua rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultii  2 ani ;

Formularul de  inscriere prevazut in anexa 3 din cadrul Hotararii  Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind  organizarea si  dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu  modificarile si  completarile

                      Relatii  suplimentare  se  pot  obtine  de  la  tel. / fax  0232/711350  sau  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ANUNT CONCURS – FUNCTIONAR PUBLIC

Primăria comunei Stolniceni-Prajescu, cu sediul în localitatea Stolniceni-Prajescu, , judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea a doua  funcţii publice de execuţie, vacante pe durată nedeterminată de :

1.Consilier, clasa I , grad  profesional principal, un post ;

2.Inspector , clasa I, grad profesional asistent , un post 

Condiţiile specifice de participare la concurs :

I. pentru, consilier, clasa I , grad  profesional principal

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe juridice, economice sau  administrative ;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 5(cinci) ani.

        II. pentru,inspector , clasa I, grad profesional asistent , un post

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe juridice,agronomice sau administrative ;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 1(unu) an ;

 

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă  si  interviul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului in Monitorul Oficial al României partea a III-a.

Data probei scrise este 27.11.2017, ora 10.00.

Interviul se va realiza in termen de 5 zile de la susţinerea probei scrise.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia şi relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comunei Stolniceni-Prajescu, judeţul Iaşi, din sat Stolniceni-Prajescu, com. Stolniceni-Prajescu, jud. Iasi. Tel : 0232/711350, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE  DIN APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI  STOLNICENI-PRAJESCU  DIN DATA DE 27.11.2017

Bibliografie  comuna :

Legea  nr.188/1999 privind  Statutul functionarilor publici (r2) cu  modificarile si completarile ulterioare ;

Legea  nr. 7 / 2004 republicata, privind  Codul de  conduita  functionarilor publici 

Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31.10.2003;

Legea nr. 215 / 2001, privind administratia  publica  locala cu  modificarile si completarile ulterioare ;

Bibliografie pentru functia de Consilier , clasa I , grad profesional principal  in cadrul - Compartiment  juridic , achizitii publice si resurse umane 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sectiunea 4 si 5; 

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

Ordinul A.N.A.P. nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex - ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor - cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice.

Bibliografie pentru functia de Inspector clasa I , grad profesional asistent  Compartimentul urbanism registru agricol si cadastru

O.G.  nr.28/2008 privind registrul agricol apobata  cu modificari si completari prin legea  nr. 98/2009 ;

Legea  nr. 7/1996  a cadastrului  si publicitatii imobiliare republicata si  actualizata 2017;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sectiunea 4 si 5;